Редакційний Статут

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ХХХ сесія V демократичного скликання

РІШЕННЯ 744

від 04 листопада 2008 року

Про внесення змін до Статуту

комунального підприємства

“Телекомпанія “Львів – ТБ”

         Відповідно до п.20 ч.1 ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання вимог ст.12 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, враховуючи висновки постійних комісій з питань культури, духовного відродження, засобів масової інформації та туризму і з питань комунального майна та приватизації, Львівська обласна рада

ВИРІШИЛА:

         1. Внести зміни до Статуту комунального підприємства “Телекомпанія   “Львів – ТБ”, додавши пункт 4.16 у такій редакції: “На підприємстві створюється редакційна рада, половина складу якої призначається засновником – Львівською обласною радою, а половина обирається творчим колективом Підприємства. Діяльність редакційної ради регулюється Редакційним статутом комунального підприємства “Телекомпанія           “Львів – ТБ”, який затверджується засновником – Львівською обласною радою”.

2. Затвердити Редакційний статут комунального підприємства “Телекомпанія “Львів – ТБ” згідно з додатком.

3. Призначити членами редакційної ради комунального підприємства “Телекомпанія “Львів – ТБ” від Львівської обласної ради таких депутатів: Т.Батенка, Я.Кравченка, В.Семена, О.Немчінова, Я.Пітка.

         4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань культури, духовного відродження, засобів масової інформації та туризму (М.Христинич) і з питань комунального майна та приватизації (Ю.Моравецький).

    Голова обласної ради                                                  Мирослав Сеник

Додаток

до рішення обласної ради

від 4 листопада 2008 р. № 744

РЕДАКЦІЙНИЙ СТАТУТ

Комунального підприємства

“Телекомпанія “Львів – ТБ”

Львів – 2008

1. Загальні положення

1.1. Цей редакційний статут Комунального підприємства  “Телекомпанія “Львів – ТБ” (далі – Редакційний статут) розроблено відповідно до Закону України “Про телебачення та радіомовлення” на основі чинного законодавства України.

1.2. КП “Телекомпанія “Львів – ТБ” (далі – “Телекомпанія”) є юридичною особою та, відповідно до Господарського кодексу України, Закону України “Про телебачення та радіомовлення”, діє на підставі Статуту та ліцензій, виданих Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення НР № 1640 від 07.06.04 р. Засновник Львівська обласна рада (далі – Засновник).

1.3. Редакційний статут визначає:

1.3.1. Принципи діяльності Редакційної ради Телекомпанії (далі – Редакційна рада).

1.3.2. Склад та компетенцію творчого колективу Телекомпанії (далі – Творчий колектив).

1.3.3. Умови створення, використання та поширення/розповсюдження інформації Телекомпанією.

1.3.4. Внесення змін та доповнень до Редакційного статуту.

1.4. Положення цього Редакційного статуту поширюються та є обов’язковими до виконання для органів управління Телекомпанії, всіх працівників Творчого колективу та керівників і працівників Телекомпанії. Всі особи, на яких поширюються та є обов’язковими до виконання положення цього Редакційного статуту, повинні бути ознайомлені з його змістом.

1.5. Керівництво Телекомпанії не має права втручатися у творчу діяльність Телекомпанії в інший спосіб, ніж через внесення змін та  доповнень до даного Редакційного статуту.

2. Порядок створення, діяльність та компетенція

Редакційної ради

2.1. Редакційна рада є спеціальним колегіальним наглядовим органом Телекомпанії та входить до складу органів управління Телекомпанії.

2.2. Метою діяльності Редакційної ради є здійснення контролю та нагляду за дотриманням:

– положень цього Редакційного статуту;

– прав Творчого колективу;

– вимог стосовно заборони цензури;

– вимог до розповсюдження конфіденційної інформації, інформації про насильство, злочини, різні групи населення (національні та сексуальні меншини, релігійні групи, інвалідів) та іншої інформації, перевірка якої здійснюється в рамках Закону;

– вимог невтручання у творчу діяльність Телекомпанії, в тому числі Творчого колективу.

2.3. Чисельність складу Редакційної ради становить десять осіб, половина складу якої призначається Засновником Телекомпанії – Львівською обласною радою, інша половина обирається загальними зборами Творчого колективу Телекомпанії.

2.4. Кожен член Редакційної ради має право в будь-який час вийти зі складу Редакційної ради за власним бажанням з обов’язковим повідомленням про це Засновника Телекомпанії – Львівської обласної ради та/або Творчого колективу Телекомпанії за 14 календарних днів до дати виходу.

У такому випадку Засновник Телекомпанії – Львівська обласна рада та/або загальні збори Творчого колективу Телекомпанії призначають/обирають нового члена Редакційної ради замість вибулого протягом 45 календарних днів шляхом відкритого голосування. Рішення про обрання нового члена Редакційної ради приймається простою більшістю голосів присутніх на загальних зборах Творчого колективу Телекомпанії. У випадку рівного розподілу голосів голос голови зборів є вирішальним.

2.5. До повноважень Редакційної ради належить:

2.5.1. Контроль за дотриманням членами Творчого колективу положень цього Редакційного статуту.

2.5.2. Контроль за дотриманням прав Творчого колективу.

2.5.3. Контроль за дотриманням вимог стосовно заборони цензури.

2.5.4. Контроль за дотриманням вимог невтручання у творчу діяльність Телекомпанії, в тому числі Творчого колективу.

2.5.5. Внесення на розгляд органів управління Телекомпанії питання про відсторонення від керівництва Телекомпанією або його окремим підрозділами осіб, які порушували Редакційний статут чи вимоги законодавства щодо прав членів Творчого колективу, заборони цензури та невтручання у творчу діяльність Телекомпанії, а також питання про призначення службового розслідування щодо таких порушень та звільнення цих осіб відповідно до закону в разі підтвердження наявності зазначених порушень.

2.6. Редакційна рада проводить чергові збори не рідше одного разу на рік.

За ініціативою простої більшості членів Редакційної ради проводяться позачергові збори.

2.7. Про проведення зборів Редакційної ради її члени повідомляються письмово (надісланням рекомендованого листа або кур’єром чи направлення листа за допомогою електронної пошти) із зазначенням часу та місця проведення зборів Редакційної ради та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 14 днів до дня проведення зборів Редакційної ради.

Будь-хто із членів Редакційної ради має право вимагати розгляду питання на зборах Редакційної ради за умови, що воно було доведено ним до відома інших членів Ради не пізніш як за 5 днів до дня проведення зборів.

З питань, не внесених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою вcix учасників, присутніх на зборах Редакційної ради.

2.8. Збори Редакційної ради є правомочними, якщо на них присутні 7 з 10 членів Редакційної ради.

2.9. На час проведення зборів зі складу присутніх обирається голова, який веде збори, та секретар, який оформляє протокол зборів. Протокол оформляється в письмовій формі та підписується головою та секретарем зборів.

2.10. Редакційна рада приймає рішення шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на зборах членів Редакційної ради.

2.11. Рішення Редакційної ради доводяться до відома Творчого колективу та є обов’язковими до виконання.

3. Склад, компетенція та відповідальність

Творчого колективу

3.1. До Творчого колективу входять професійні творчі працівники, що визначені Законом України “Про професійних творчих працівників та творчі спілки” з моменту їх прийняття на роботу до Телекомпанії в порядку, передбаченому чинним законодавством України про працю.

3.2. Прийом на роботу творчих працівників здійснюється за результатами відкритого конкурсу  та на умовах строкового трудового договору у вигляді контракту, термін дії якого погоджується між працівником і роботодавцем, але не може перевищувати п’яти років. Порядок та умови проведення конкурсу на заміщення посад творчих працівників Телекомпанії  визначаються відповідним положенням, що затверджується керівництвом телекомпанії.

3.3. Творчий колектив зобов’язаний дотримуватися:

– норм чинного законодавства України у сфері телерадіомовлення;

– положень цього Редакційного статуту;

– положень локальних актів Телекомпанії;

– наказів та розпоряджень керівних посадових осіб Телекомпанії,

а також:

– не втручатися у діяльність творчих колективів інших телеорганізацій;

– сприяти Телекомпанії в здійсненні нею своєї діяльності;

        – не використовувати інформацію, що є комерційною таємницею або конфіденційною інформацією Телекомпанії, відповідно до локальних актів Телекомпанії;

– не використовувати неперевірену на достовірність інформацію та інформацію, розповсюдження якої заборонено чи обмежено законодавством або локальними актами Телекомпанії.

3.4. Творчий колектив має право:

– проводити збори Творчого колективу;

– обирати зі свого складу осіб, які представлятимуть інтереси товариства з питань, що входять до компетенції Творчого колективу перед третіми особами;

– використовувати у своїй діяльності об’єкти інтелектуальної власності відповідно до норм чинного законодавства України;

– на отримання інформації від державних органів, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, необхідну для здійснення своєї діяльності;

– через своїх представників – Членів Ради – вносити на розгляд зборів Редакційної ради питання та вимагати їх розгляду.

3.5. З метою представництва інтересів Творчого колективу до Редакційної ради призначаються представники Творчого колективу – члени Редакційної ради. Такі представники призначаються зборами Творчого колективу та діють в інтересах та від імені Творчого колективу.

3.6. Творчий колектив має право проводити збори.

Збори Творчого колективу проводяться в обов’язковому порядку у таких випадках:

– необхідності обрання представників Творчого колективу до Редакційної ради;

– за ініціативою не менше 1/3 складу Творчого колективу з питань, що стосуються його діяльності.

3.7. Про проведення зборів Творчого колективу її члени повідомляються письмово (надісланням рекомендованого листа або кур’єром чи направлення листа за допомогою електронної пошти) із зазначенням часу та місця проведення зборів Творчого колективу та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 14 днів до дня скликання зборів Творчого колективу.

Будь-хто з членів Творчого колективу має право вимагати розгляду питання на зборах Творчого колективу за умови, що воно було доведено ним до відома інших членів не пізніш як за 5 днів до проведення зборів. З питань, не внесених до порядку денного рішення можуть прийматися тільки за згодою вcix учасників, присутніх на зборах Творчого колективу.

3.8. Збори Творчого колективу є правомочними, якщо на них присутні не менше 1/2 складу Творчого колективу.

3.9. На час проведення зборів Творчого колективу з їх складу обирається голова, який веде збори, та секретар, який оформлює протокол зборів. Протокол оформлюється в письмовій формі та підписується головою та секретарем зборів.

3.10. Рішення приймається шляхом відкритого голосування та вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість присутніх на зборах. У випадку рівного розподілу голосів голос голови зборів є вирішальним.

4. Порядок створення, використання та поширення

 інформації Телекомпанією.

4.1. Усі члени Творчого колективу в процесі здійснення своєї діяльності, в тому числі під час підготовки повідомлень, репортажів, передач та їх сповіщення, зобов’язуються дотримуватися вимог, передбачених даним Редакційним статутом, локальними актами Телекомпанії та нормами чинного законодавства України.

4.2. Інформація, що використовується під час діяльності Творчого колективу та Телекомпанії, повинна бути достовірною, точною, оперативною, об’єктивною, неупередженою, збалансованою.

Достовірна інформація – це повна та така, що відповідає дійсності.

Точна інформація, що подається без змін та будь-яких перекручень стосовно першоджерела.

Оперативна інформація – доводиться до відома в найкоротші строки після її отримання.

Об’єктивна та неупереджена – це інформація, подана без особистих оцінок, суджень, висновків, припущень радіожурналістів.

Збалансована інформація містить різні точки зору фахівців, учасників подій, подається із збереженням хронології подій, із використанням максимальної кількості джерел.

4.3. Інформація, що відповідно до чинного законодавства є конфіденційною, з обмеженим доступом, використовується Телекомпанією в порядку, передбаченому чинним законодавством України та/або локальними актами власників такої інформації.

4.4. Інформація про насильництво, злочини, різні групи населення (національні та сексуальні меншини, релігійні групи та інвалідів), що може мати негативний вплив на дітей, про політичні партії та політиків під час виборчого процесу та поза його межами розповсюджується Телекомпанією відповідно до вимог чинного законодавства України.

Телекомпанія зобов’язана не допускати в інформаційних та інших телепередачах систематичного, цілеспрямованого, безпідставного загострення уваги щодо інформації про насильство, війну, жорстокість, розпалювання расової, національної та релігійної ворожнечі, а також позитивного їх подання.

Телекомпанія зобов’язується не здійснювати трансляцію дитячих телепередач, які можуть завдати шкоди фізичному, психічному чи моральному розвитку дітей та підлітків.

4.5. Відносини, які виникають під час рекламної діяльності та спонсорства, регулюються Законом України “Про рекламу”, “Про благодійництво та благодійні організації” та іншими нормативно-правовими актами, що є обов’язковими до виконання телеорганізаціями.

4.6. Не допускається прихована реклама та одержання творчими працівниками  Телекомпанії  товарів і послуг безкоштовно або за пільговими цінами.

4.7. При розповсюдженні інформації Телекомпанія дотримується вимог законодавства щодо авторських та суміжних прав.

5. Порядок внесення змін та доповнень до

Редакційного статуту.

5.1. Внесення змін та доповнень до цього Редакційного статуту здійснюються в письмовій формі та затверджуються Засновником. Зміни можуть вноситися шляхом складання Редакційного статуту в новій редакції або шляхом викладення змін у додатках.

5.2. Зміни   набувають чинності   з   моменту   затвердження   їх   Засновником.

6. Прикінцеві положення

6.1. Даний Редакційний статут набирає чинності з дня його ухвалення   Засновником.

6.2. Даний Редакційний статут підлягає оприлюдненню.

6.3. Копія Редакційного статуту протягом семи днів з часу його прийняття або внесення змін до нього надсилається Національній раді України з питань телебачення та радіомовлення.

Керуючий справами

обласної ради                                                      Євген Захаревич